10/07/2020

Wine with chocolate

10/07/2020

CABERNET SAUVIGNON – Ông hoàng vang đỏ trên thế giới

10/07/2020

PINOT NOIR – Giống nho vương giả

10/07/2020

SAUVIGNON BLANC

10/07/2020

MUSCAT – MOSCATO

10/07/2020

CHARDONNAY _ Giống nho Nữ Hoàng

10/07/2020

RƯỢU VANG AMARONE - Biến nho khô thành vàng!

10/07/2020

Apassimento – Quá trình sấy nho để làm rượu vang

10/07/2020

Limited Edition - Một dòng vang phiên bản giới hạn đến từ nhà Collefrisio